łukasz ojdana – piano

maciej garbowski – bass

krzysztof gradziuk – drums

 

Since the year 2001 the RGG trio has been more and more idenified with the European taste of improvised music, performed by the piano trio. From 2013 after 12 years od RGG’s existence the pianist Przemysław Raminiak has been replaced by Łukasz Ojdana, young talented artist, who made the trio breathe deeper. The name RGG is no longer a short of musicians surnames, but it became a mark thanks to the equal engagement of artists in the musical creation.

 

łukasz ojdana – a representative of the youngest generation of European musicians. The artist perceiving the culture of sound and artist’s personality as overarching elements of expressive musical character, in which the inspiration clearly dissociates the concept of imitation of the masters’ style. The inspiration of the young pianist in a wide spread issue of art touching the areas of literature, philosophy, theater and spirituality.

maciej garbowski – a representative of Polish compositional thought, with the clear influence of characteristic composing techniques of Lutoslawski and Penderecki language, that synthesize the musical erudition and basses virtuosity. Garbowski listening intently to the music of the twentieth century artists explores the issue of melody and harmony, weaving in her Slavic lyricism and an original character full of sensitivity and subtlety.

krzysztof gradziuk – an esthete of the drum sound, colorist and creator of melody, an uncompromising artist seeking new paths of development in accordance with their own sense of artistic taste. Abstractness of the percussive content in combination with the flexibility and virtuosity enhances the impression of unconventional playing, describing the artist as one of the most original musicians of contemporary European music scene.

 

Aura translated into the language of RGG – is a phenomenon involving the observation of immaterial colours and sonoristic shapes surrounding a musical idea. The colours of musical expression affect the creation of harmony and serve as a testimony to the perception of different stimuli which led the artists to shape the musical matter, which itself is a collage of musical pieces from various eras. This is a further step, opening the 14th year of RGG’s artistic activity, addressed to the intellect of an active audience. The colour of the aura within the meaning of the phenomenon of the energy field is about matters of the past and present, which significantly facilitates the understanding of the current situation and vitality of man. The colourful glow of the musical tale presented on the album illustrates the spiritual and emotional development of the artists by means of a number of genres diversified in terms of choice of the means of expression. The musical considerations of RGG seem to be a prelude to a further artistic exploration of the musical reality, with no limitations in terms of style, genre, or forms of expression.

 

Thomas Gustafsson:

“To experience the music of RGG trio gives me an obvious feeling, why Polish art of music has always been so much appreciated ever since the days of Frederic Chopin”.

Anders Jormin:

“When listening to this wonderful music, it becomes clear to me, how RGG trio approach their music with careful minds and with souls”.

 

trio

łukasz ojdana – fortepian

maciej garbowski – kontrabas

krzysztof gradziuk – perkusja

 

Od 2001 roku RGG jest coraz bardziej identyfikowane z europejskim smakiem muzyki improwizowanej, wykonywanej przez trio fortepianowe. Od roku 2013 trio występuje w odmienionej formule. Po 12 latach istnienia RGG w miejsce Przemysława Raminiaka zawitał Łukasz Ojdana, młody utalentowany pianista, który tchnął wiatr w żagle RGG. Nazwa RGG nie jest już skrótem nazwisk muzyków, lecz stała się marką dzięki równemu zaangażowaniu każdego z jej członków w kreację artystycznego kształtu.

 

łukasz ojdana – przedstawiciel najmłodszej generacji muzyków europejskich. Artysta postrzegający kulturę brzmienia i osobowość twórcy jako nadrzędne elementy budulcowe wyrazistego muzycznego charakteru, w którym inspiracja wyraźnie dystansuje pojęcie naśladownictwa stylu mistrzów. 
Inspiracje młodego pianisty rozpościerają się w szerokim zagadnieniu sztuki dotykając obszarów literatury, filozofii, teatru i duchowości.

maciej garbowski –  reprezentant polskiej mysli kompozytorskiej w której wyraźne wpływy technik kompozytorskich charakterystycznych dla języka Lutosławskiego czy Pendereckiego syntezują z muzyczną erudycją i kontrabasową wirtuozerią. Garbowski zasłuchany w muzyce XX wiecznych twórców eksploruje zagadnienie melodyki i harmoniki wplatając w nią słowiański liryzm i autorski charakter przepełniony wrażliwością i subtelnością.

krzysztof gradziuk – esteta perkusyjnego brzmienia, kolorysta i kreator melodii, artysta bezkompromisowy i poszukujący nowych ścieżek rozwoju w zgodzie z własnym poczuciem artystycznego smaku. Abstrakcyjnosc perkusyjnej treści w zestawieniu z elastycznością i wirtuozeria potęguje wrażenie niekonwecjonalnej sztuki gry określając artystę mianem jednego z bardziej oryginalnych perkusistów współczesnej, europejskiej sceny muzycznej.

 

Aura – przekładając na język muzyczny RGG  jest zjawiskiem polegającym na obserwacji niematerialnych kolorów oraz kształtów sonorystycznych, otaczających myśl muzyczną. Kolory muzycznego wyrazu wpływają na kreację harmonii i świadczą o percepcji poszczególnych bodźców, które skłoniły artystów do ukształtowania materii muzycznej, będącej kolażem utworów różnych epok. Stanowi to kolejny krok, otwierający 14. rok działalności artystycznej RGG, skierowanej do intelektu aktywnego odbiorcy. Barwa aury w rozumieniu zjawiska energetycznego pola opowiada o sprawach z przeszłości i teraźniejszości co w znaczący sposób ułatwia zrozumienie obecnej sytuacji i witalności człowieka. Barwna poświata muzycznej opowieści, zaprezentowanej na płycie ilustruje rozwój duchowy i emocjonalny artystów przy pomocy wielu gatunków zróżnicowanych pod względem doboru środków ekspresji. Muzyczne rozważania RGG zdają się być preludium do dalszych artystycznych poszukiwań na kanwie muzyki, bez ograniczeń gatunkowych, stylistycznych i ekspresyjnych.

 

Thomas Gustafsson:

“Doświadczanie muzyki trio RGG daje mi poczucie, dlaczego polska muzyka jest tak doceniana od czasów Fryderyka Chopina”.

Anders Jormin:

„Słuchając tej wspaniałej muzyki odczuwam wyraźnie, jak trio RGG podchodzi do swojej muzyki z wyważonymi umysłami i duszami pełnymi pokory i szacunku dla wydarzenia, jakim jest jej granie. Ich świadomość brzmienia i przestrzeni zaznacza fakt, że jest to zespół europejski, doskonale zorientowany we wszystkich różnych parametrach w muzyce, wartych skupienia i uwagi“.